C4BTHBX4500ZAFJ - 600V 5uF Polypropylene Power Film Capacitor (Kemet)

C4BTHBX4500ZAFJ - 600V 5uF Polypropylene Power Film Capacitor (Kemet)

$7.50